Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Haber İçerik

2022 YILI UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN PARASAL SINIR BELİRLENDİ.

31.12.2021

Ankara

​​2022 YILI UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN PARASAL SINIR BELİRLENDİ.

2022 YILI İÇİN HAL HAKEM HEYETLERİNDE GÖRÜŞÜLECEK UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN

PARASAL SINIR BELİRLENDİ

 

Bilindiği üzere, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında 5957 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla ticaret il müdürlükleri bünyesinde hal hakem heyetleri oluşturulmuştur.

 

Değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmündedir. Bununla birlikte, değeri elli bin Türk Lirası ve üstündeki uyuşmazlıklarda da hal hakem heyetine başvuru mümkün olup, heyetin vereceği kararlar asliye ticaret mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilmektedir.

 

Yukarıda yer alan parasal sınırlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmakta ve Resmî Gazete'de ilan edilmektedir.

 

2021 yılı için 128.088,99 TL olarak uygulanan hal hakem heyetlerindeki parasal sınır 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 174.457,20 TL olarak tespit edilmiş ve “5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 Uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" 30/12/2021 tarihli ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Kamuoyuna duyurulur.