Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Hal Hakem Heyetleri

Hal Hakem Heyetleri

1- Hakem heyetleri nerelerde kurulur?

Hakem heyeti il merkezlerinde kurulacaktır. Bakanlıkça gerekli görülen ilçe merkezlerinde de hakem heyeti kurulabilecektir.

2- Hakem heyetlerinin yetki alanları neresidir?

İl hakem heyetinin yetki alanı il, ilçe hakem heyetinin yetki alanı ilçe sınırlarıdır. İlçe hakem heyetinin yetki alanı, bulunduğu il sınırları içindeki diğer ilçeleri kapsayacak şekilde ticaret il müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça genişletilebilir veya daraltılabilir.

3- Hakem heyeti hangi üyelerden oluşur?

Hal hakem heyeti illerde ticaret il müdürü veya en az şube müdürü seviyesinde görevlendirilecek bir ticaret il müdürlüğü personeli, ilçelerde ise kaymakam veya kaymakamın görevlendireceği bir kamu görevlisi başkanlığında toplanır.

Hakem heyetinin diğer üyeliklerini; tarım il müdürlüğü ve belediyenin görevlendirdiği konuyla ilgili birer personel, baronun görevlendirdiği baroya kayıtlı bir avukat, ziraat odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir sebze veya meyve üreticisi, ilgili mühendis odasının (ziraat veya gıda) görevlendirdiği odaya kayıtlı bir mühendis, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği tarafından görevlendirilecek odaya kayıtlı birer meslek mensubu ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü ile komisyoncu ve/veya tüccarların oluşturduğu dernekçe seçilecek birer temsilci oluşturur.

4- Hangi konularda hakem heyetine başvuru yapılabilir?

Hakem heyeti, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında 5957 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmakla görevli ve yetkilidir.

Değeri elli altı bin on sekiz lira yirmi yedi kuruşun( 56.018,27 TL) altında bulunan uyuşmazlıklarda, hakem heyetine başvuru zorunludur.

5957 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezası dışındaki tüm uyuşmazlıklar, hakem heyetinin görev ve yetkisi kapsamındadır. Toptancı hali yönetimi veya personelinin uygulamalarından veyahut toptancı hallerinin ve pazar yerlerinin yönetim ve işleyişinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da bu kapsama dâhildir.

5- Hal hakem heyetine nasıl başvurulur?

Hakem heyetine, uyuşmazlık konusunu içeren bir dilekçe ile başvurulacaktır. Uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgeler de dilekçeye eklenecektir.

6- Uyuşmazlıklarda hangi hal hakem heyetine müracaat edilecektir?

Başvurular, mal alım satım işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda malı alan ya da satanın faaliyet gösterdiği, diğer uyuşmazlıklarda ise müracaat sahibinin faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılacaktır.

7- Hal Hakem Heyeti kararlarına nasıl itiraz edilir?

Taraflar, değeri elli altı bin on sekiz lira yirmi yedi kuruşun (56.018,27 TL) altında bulunan uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyeti kararlarına karşı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde hakem heyetinin bulunduğu yerde ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilecektir.

İtiraz, hakem heyeti kararının icrasını durdurmayacaktır. Ancak, talep edilmesi şartıyla hâkim, hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilecektir.

Hakem heyeti kararlarına yapılan itiraz üzerine asliye ticaret mahkemesinin vereceği karar kesindir.