Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Toptancı Hal Konseyi

  Toptancı Hal Konseyi, malların ticaretinin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Toptancı Hal Konseyi’ne ilişkin düzenlemeler 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.
 
  Konsey, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında toplanmakta olup, 15 kişiden oluşmaktadır. Konseyin başkan dışındaki diğer üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 
image.png
  Konseyin görevleri;
-  Malların ticaretinin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak,
 Sektörün gelişmesine ilişkin araştırma ve çalışmalar yapmak,
 Sektördeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
 Sektörde yaşanan sorunları incelemek ve alınacak önlemleri tespit etmek,
 Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, toptancı halleri ve pazar yerleri ile Kanun kapsamındaki diğer konulara ilişkin başarılı uygulamaları olduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmek,
 Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmaktır.​
 
  Konsey, Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda bir kez Ankara’da toplanır. Başkanın uygun görmesi halinde Ankara dışında da toplantı yapılabilir. Konsey ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantıdan en az iki hafta önce üyelere bildirilir. Toplantı sırasında uygun görülen hususlar, toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla gündeme alınabilir. 
 
  Konsey kararları, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Konsey toplantılarında alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletilir.Diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler, gündemdeki konularla ilgili olarak toplantılara katılmak ve görüş bildirmek üzere davet edilebilir.
 
  Konsey, araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere, gerekli görülen hallerde geçici olarak çalışma komisyonları kurabilir. Bu komisyonların çalışma usul ve esasları, Konsey tarafından belirlenir.